Cho phép Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và Khu dân cư Tân Kim chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 3150, diện tích 10.435 m2)


Ngày 09/8/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2716/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và Khu dân cư Tân Kim chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 3150, diện tích 10.435 m2), cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và Khu dân cư Tân Kim chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần

Theo đó, cho phép Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và Khu dân cư Tân Kim (địa chỉ trụ sở chính: Ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần với diện tích 10.435 m2(mười ngàn bốn trăm ba mươi lăm mét vuông) thuộc một phần diện tích được UBND tỉnh cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 25/7/2008 và Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Vị trí ranh giới khu đất tại thửa đất mới số 3150 (tách từ một phần thửa đất số 44), tờ bản đồ số 2, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 04-2018 do Trung tâm Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường lập được Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt ngày 18/7/2018.

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần được tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 25 tháng 7 năm 2058.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và Khu dân cư Tân Kim sau khi có đơn giá thuê đất đối với diện tích đất chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần. Ký điều chỉnh hợp đồng thuê đất đã ký với Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và Khu dân cư Tân Kim đối với diện tích đất thuê trả tiền hàng năm còn lại. Thông báo cho Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và Khu dân cư Tân Kim nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và Khu dân cư Tân Kim. Cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và Khu dân cư Tân Kim đối với diện tích đất chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền một lần sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Quyết định này là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 25/7/2008 và Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 25/7/2008 và Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 của UBND tỉnh trái với nội dung quyết định này thì thực hiện theo quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Long An

CHIA SẺ