TỔNG QUAN KHU CÔNG NGHIỆP

TÂN KIM

Khu công nghiệp Tân Kim là một trong các công trình trọng điểm được ưu tiên xây dựng trong kế họach của tỉnh nhằm nâng cao khả năng hòa nhập và quá trình phát triển kinh tế xã hội, và đây cũng là một khu vực có nhiều thuận lợi nhất để phát triển KCN tập trung có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Khu công nghiệp Tân Kim xây dựng, thúc đẩy quá trình đô thị hóa của vùng và toàn tỉnh, góp phần chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và làm thay đổi bộ mặt không gian cho khu vực. Là khu công nghiệp có vị trí địa lý thuận lợi về mặt quan hệ vùng, cũng như về giao thông, có khả năng phát triển công nghiệp một cách hiệu quả.
Khu công nghiệp Tân Kim là KCN sản xuất thuộc các loại hàng không gây ô nhiễm lớn như: công nghiệp chế biến nông sản, hải sản, các sản phẩm phục vụ nông nghiệp, hàng tiêu dùng phục vụ trong nước và xuất khẩu, vật liệu xây dựng.

VỊ TRÍ KCN TÂN KIM
TỔNG THỂ KHU CÔNG NGHIỆP TÂN KIM

Lịch sử hình thành

Thực hiện chủ trương của tỉnh và Nhà Nước cũng như Nghị Quyết của tỉnh ủy Tỉnh Long An về Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa đất nước. Khu công nghiệp Tân Kim là khu công nghiệp được qui hoạch theo quyết định số 34/TĐ-SXD ngày 15/07/2002 của Thủ tướng chính phủ, qui hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, là một trong các công trình trọng điểm, được ưu tiên xây dựng trong kế hoạch của Tỉnh.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG